Γαλλικά

Στο ΚΞΓ ABC Pyrgou λειτουργούν τμήματα όλων των επιπέδων:

  • Μαθητικά Τμήματα
  • Φοιτητικά Τμήματα
  • Ειδικά Ταχύρυθμα Τμήματα Ενηλίκων

 

 

 

Επίπεδο Α : Βασικός χρήστης

*      A1

 

  Σ’ αυτό το επίπεδο, ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις, που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει. Είναι σε θέση να περιγράψει (γραπτά ή προφορικά) το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον και να κατανοήσει κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις πρώτες τους εξετάσεις κάνοντας τα Τεστ του Επιπέδου Α1.

 

*      Α2

 

  Σ’ αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει (γραπτά ή προφορικά) με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης και να συντάξει κείμενα πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων… Είναι σε θέση να κατανοήσει κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Α2.

 

 

Επίπεδο Β : Ανεξάρτητος χρήστης

*      Β1

 

  Σ’ αυτό το επίπεδο, ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια που αφορά σε οικεία θέματα, όπως την εργασία, το σχολείο, τα χόμπυ κλπ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή, όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του. Είναι σε θέση να κατανοήσει πιο δύσκολα κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής και σε οικεία θέματα του ενδιαφέροντός τους. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Β1, οι οποίες πιστοποιούν την μέτρια γνώση της καθομιλουμένης γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση.

 

*      Β2

 

Σ’ αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Β2, οι οποίες πιστοποιούν την καλή γνώση της καθομιλουμένης γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση. (30 μόρια στον πίνακα του ΑΣΕΠ)

 

 

Επίπεδο Γ : Ικανός χρήστης

*      Γ1

 

Σε αυτό το αυτόνομο πλέον, όπως ονομάζεται,  επίπεδο, ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων, μεταξύ των άλλων και εκτενών, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα με σαφή και καλά δομημένο τρόπο, με οργάνωση και συνοχή και να παρουσιάζει τις απόψεις του με ακρίβεια. Είναι σε θέση να κατανοήσει πιο δύσκολα προφορικά κείμενα π.χ. εκτενή ραδιοφωνικά αποσπάσματα, ραδιοφωνικές εκπομπές και διαλέξεις, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Γ1, οι οποίες πιστοποιούν την πολύ καλή γνώση της καθομιλουμένης γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση. (50 μόρια στον πίνακα του ΑΣΕΠ)

 

 Για τη συμμετοχή στην εξέταση  C1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 15ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

 

*      Γ2

 

Σ’ αυτό το επίπεδο, ο μαθητής μπορεί πλέον να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, και μπορούν να διασαφηνίσουν έννοιες που συναντούν σε περίπλοκα θέματα. και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Γ2, οι οποίες πιστοποιούν την άριστη γνώση της καθομιλουμένης γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση. (70 μόρια στον πίνακα του ΑΣΕΠ)