Πτυχία

 

  Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε εξετάσεις σε όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία των Ελληνικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Μετά την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων, μεσολαβεί διάστημα δύο μηνών περίπου για την αποστολή των πρωτοτύπων Διπλωμάτων. Οι πίνακες, που παραθέτουμε σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά, δείχνουν τα επίπεδα εξετάσεων γλωσσομάθειας στις διάφορες γλώσσες, όπως αυτά ορίζονται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες στο ΚΕΠΓ- Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework of Reference for Languages).

  

  Τα διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης των μαθητών ξένων γλωσσών είναι τα εξής: Α1, Α2, Β1, Β2, C1,C2 (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο), όπου δηλαδή το Β2 είναι το επίπεδο του γνωστού “Lower” και C2 το ”Proficiency". Σε καθένα από τα επίπεδα καθορίζεται η ικανότητα του μαθητή στις τέσσερεις δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου). Έτσι στο εξής, όταν θα αναφερόμαστε σε εξετάσεις ξένων γλωσσών, θα αναφερόμαστε στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.